fosforsyra ... %


fosforsyra ... %

Index-nr 015-011-00-6
EG-nr 231-633-2
CAS-nr 7664-38-2
Klass C; R34
Märkn C; R34
C; S(1/2)-26-45
konc 25% : C; R34
10% konc < 25% : Xi; R36/38

Anmärk
B
Förklaring av farokoder, R- och S-fraser
C Frätande
Xi Irriterande
R34 Frätande
R36/38 Irriterar ögonen och huden
S(1/2) Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten

Förklaring av Anmärkningar
B
Vissa ämnen, t.ex. syror och baser, släpps ut på marknaden i vattenlösning. I bilaga 5 finns ämnen upptagna med markerat utrymme för procentangivelse, t.ex. "salpetersyra...%" i vatten-lösning. Den som släpper ut ämnen med anmärkningen B på marknaden skall i märkningen ange koncentrationen, t.ex. "45% salpetersyra". Om koncentrationen anges på annat sätt än vikt/vikt-procent skall detta framgå av märkningen. Annan information som kan vara viktig från risksynpunkt kan tilläggas, t.ex. specifik vikt eller grader Baumé. Även beskrivande fraser som är motiverade från risksynpunkt kan anges, t.ex. "rykande...".
TILLBAKA

©: Gunnar LindgrenProduktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden