Metanol

Läs kemikalieinspektionens klassificeringslista om: metanol Synonymer metylalkohol


Index-nr 603-001-00-X
EG-nr 200-659-6
CAS-nr 67-56-1
Klass F; R11 T; R23/24/25-39/23/24/25
Märkn F,T; R11-23/24/25-39/23/24/25
F,T; S(1/2)-7-16-36/37-45
konc 20% : T; R23/24/25-39/23/24/25
10% konc < 20% : T;
R20/21/22-39/23/24/25
3% konc < 10% : Xn;
R20/21/22-40/20/21/22

Anmärk
a, y

Förklaring av farokoder, R- och S-fraser
F Mycket brandfarligt
T Giftig
Xn Hälsoskadlig
R11 Mycket brandfarligt
R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring
R39/23/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning,
hudkontakt och förtäring
R40/20/21/22 Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning,
hudkontakt och förtäring
S(1/2) Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn
S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar S7 Förpackningen förvaras väl tillsluten
S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden
S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten

Förklaring av Anmärkningar
y
Anmärkningen innebär att ämnet är klassificerat som farligt med avseende på brand eller explosion i ämnesdirektivets bilaga 1.
De faroklasser, riskfraser och skyddsfraser för brand- och explosions-farlighet som anges där återges i denna bilaga med kursiverade beteckningar. Föreskrifter om kemiska produkters brandfarliga och explosiva egenskaper publiceras i Sprängämnesinspektionens författningssamling (SÄIFS 1989:3), där också innebörden av beteckningarna redovisas.
(Förteckning över farosymboler med farobeteckningar finns i bilaga 2 och förteckning över enkla och sammansatta risk- och skyddsfraser finns i bilaga 3).
a
Anmärkningen innebär att ämnets klassificering och märkning har ändrats i förhållande till tidigare klassificerings- och märkningslistor (föreskrifternas bilaga 5 och 6 samt Sprängämnesinspektionens författningssamling).TILLBAKA

©: Gunnar LindgrenProduktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden