Natriumhydroxid

Natriumhydroxid
Synonymer
kaustik soda
natronlut

Index-nr 011-002-00-6
EG-nr 215-185-5
CAS-nr 1310-73-2
Klass C; R35
Märkn C; R35
C; S(1/2)-26-37/39-45
konc 5% : C; R35
2% konc < 5% : C; R34
0,5% konc < 2% : Xi; R36/38

Förklaring av farokoder, R- och S-fraser
C Frätande
Xi Irriterande
R34 Frätande
R35 Starkt frätande
R36/38 Irriterar ögonen och huden
S(1/2) Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn
S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten

TILLBAKA

©: Gunnar LindgrenProduktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden