Natriummetanolat


natriummetanolat [1]; kaliummetanolat [2]; litiummetanolat [3]


Index-nr 603-040-00-2
  • EG-nr
  • 204-699-5 [1]
  • 212-736-1 [2]
  • 212-737-7 [3]
  • CAS-nr 124-41-4 [1]
  • 865-33-8 [2]
  • 865-34-9 [3]

Klass F; R11 C; R34 R14
Märkn F,C; R11-14-34
F,C; S(1/2)-8-16-26-43-45

Anmärk a, y

Förklaring av farokoder, R- och S-fraser
C Frätande
F Mycket brandfarligt
R11 Mycket brandfarligt
R14 Reagerar häftigt med vatten
R34 Frätande
S(1/2) Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn
S8 Förpackningen förvaras torrt
S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
S43 Vid brandsläckning använd ... (kompletterar med lämpligt släckmedel. Om vatten ökar riskerna, tillägg: Använd aldrig vatten)
S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten

Förklaring av Anmärkningar
y
Anmärkningen innebär att ämnet är klassificerat som farligt med avseende på brand eller explosion i ämnesdirektivets bilaga 1. De faroklasser, riskfraser och skyddsfraser för brand- och explosions-farlighet som anges där återges i denna bilaga med kursiverade beteckningar. Föreskrifter om kemiska produkters brandfarliga och explosiva egenskaper publiceras i Sprängämnesinspektionens författningssamling (SÄIFS 1989:3), där också innebörden av beteckningarna redovisas. (Förteckning över farosymboler med farobeteckningar finns i bilaga 2 och förteckning över enkla och sammansatta risk- och skyddsfraser finns i bilaga 3).

a
Anmärkningen innebär att ämnets klassificering och märkning har ändrats i förhållande till tidigare klassificerings- och märkningslistor (föreskrifternas bilaga 5 och 6 samt Sprängämnesinspektionens författningssamling).TILLBAKA

©: Gunnar LindgrenProduktion: Webbateljén, Studio SOS, Osby, Sweden